top17

Ready for carriage

AIR WAYBILL (AWB)
AWB’erne skal udstedes korrekt og fuldstændig på alle måder, inkl. udfyldelsen af gebyrrubrikken og vægtkontrol, mål og vareart. Intet andet end følgende sider skal fjernes fra AWB fastsat af IATA agenter.

– original 3 (til afsender).
– kopi 8 (til agenten).
– original 1 (dog kræver nogle airlines grøn kopi „original 1″ indleveret til Cargo Center Billund).

Alle andre sider skal overgives til carrier med forsendelsen.

DOKUMENTATION
Alle dokumenter til enhver forsendelse – hvor det er nødvendigt at bestemme varearten og eksport, import eller transit, hvor carrier skal præsentere dokumenter for Toldvæsenet eller enhver statslig instans – skal udfyldes og/eller checkes og altid følge AWB’et.

OPMÆRKNING
Alle pakker til hver forsendelse skal mærkes op på følgende måde: enten skal alle pakker vise den samme modtagers navn, gade og by som på AWB’et, eller disse informationer vises på én eller flere pakker med en behørig reference dertil på alle andre pakker i forsendelsen.

PAKNING
Indholdet af hver forsendelse skal pakkes rigtigt, for at modstå alle normalt forekommende transportuheld.

Afsender er ansvarlig for at sikre, at godset pakkes på en egnet måde for luftfragt for at sikre, at det kan fragtes sikkert ved sædvanlig omhyggelig handling og for ikke at skade eller kvæste personer, gods eller ejendom.

FARLIGT GODS
Farligt gods skal pakkes i overensstemmelse med de anvendte farligt gods regler.

LEVENDE DYR
Fragt af levende dyr er underkastet de regler, som er beskrevet i IATA’s Håndbog om Levende Dyr og Flyselskabets Specielle Regler, som er nøje forbundet med dyrearten, flytype, temperatur på afgangsstedet, på ruten og på destinationen samt disponibelt personale til opsyn med dyrene.

MÆRKNING AF GODS
Labels skal være fuldt synlige og alle gamle labels og opmærkninger skal slettes. En gods IDENTIFIKATIONSLABEL skal være påsat alle pakker. Hvis standard LABELS TIL SPECIALFORSENDELSER (letfordærvelige varer, levende dyr osv.) anvendes skal de vedhæftes de pakker, som de hører til. Påsæt standard LABELS TIL FARLIGT GODS på pakkerne som de hører til i overensstemmelse med de anvendte farligt gods regler.

AFSENDERS FARLIGT GODS ERKLÆRING
Farligt gods erklæringen, korrekt underskrevet og udfyldt, som beskrevet i de anvendte farligt gods regler skal skaffes af afsenderen. Hvis en forsendelse indebærer farligt gods, skal denne type gods tilbydes separat og skal klart fremgå af AWB’et.

Kilde: TACT Rules